Motie HONDENBELASTING

De PDvZ heeft een motie ingediend voor de afschaffing van de hondenbelasting. Dit omdat de opbrengst niet naar hondenvoorzieningen gaat maar naar de algemene middelen. Hoewel veel politieke partijen hun mond vol hebben over de afschaffing hiervan, steunde geen enkele partij onze motie. Ook de motie om ouderen en de laagste inkomens te ontzien haalde het niet. 

Onderzoek haalbaarheid tunnel over Afrikaweg

 

Geen steun voor de onderstaande motie van de ander politieke partijen in Zoetermeer 

De motie luidde:

 

De Gemeenteraad van Zoetermeer in vergadering bijeen op 1 november 2021,

 

Constaterende dat:

·       er bij omwonenden van het nieuw te ontwikkelen Entreegebied, grote onrust is over de toekomstige Afrikaweg zoals deze in de huidige plannen zijn voorgesteld;

·         er een toename van fijnstofproblematiek ontstaat bij toenemend verkeer (4500 woningen extra) in het gebied;

·         er mogelijkheden bestaan bij “over tunnelen” van de Afrikaweg tot aanleg van een stadspark op het dak van de tunnel. Dit veel milieuvoordelen zal opleveren en tevens mogelijkheden tot recreatie.

 

Overwegende dat:

·         een onderzoek naar de haalbaarheid van een “landtunnel” uit zou kunnen wijzen dat onderstaande punten veel voordelen kunnen opleveren voor alle bewoners van Zoetermeer;

o   er minder fijnstofuitstoot ontstaat die direct invloed heeft op de leefbaarheid in het gebied en de gezondheid van de bewoners;

o   er mogelijkheden kunnen ontstaan om dichter bij de eventuele tunnel te bouwen omdat er minder geluidsoverlast aanwezig is;

o   er een park kan worden aangelegd op het dak van de tunnel waar men kan recreëren;

o   er een groene verbinding ontstaat tussen de wijken Driemanspolder en Meerzicht;

o   er veilige oversteekmogelijkheden ontstaan zonder last te hebben van het doorgaande verkeer.  

 

Draagt het college op:

         een onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een landtunnel over de Afrikaweg en dit onderzoek mee te nemen met de nog uit te voeren hoofdwegenstudie zoals beschreven in de begrotingsvoorstellen. In het onderzoek tevens de volgende zaken mee te laten nemen: veiligheid, fijnstofuitstoot, geluidreductie/overlast toekomstige bewoners, geluidsisolatie nieuwe woningen, verkeersafwikkeling Afrikaweg.

 

Jammer, volgens ons een gemiste kans

 

 

Gemeente kan (nog) niets doen tegen overlast van elektrische deelscooters in Zoetermeer 

De gemeente Zoetermeer kan vooralsnog niets doen tegen overlast door deelscooters. Daar moet echter verandering in komen door een aanpassing in de APV.

 

De gemeente Zoetermeer kan vooralsnog niets doen tegen overlast door deelscooters. Daar moet echter verandering in komen door een aanpassing in de APV.

 

uit het AD- Zoetermeer Silvester van der Hansz 25-06-21, 07:02

 

Momenteel kunnen geen eisen worden gesteld aan aanbieders van deelscooters, omdat dit (nog) niet is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Het college stelt echter voor om zo spoedig mogelijk de APV aan te vullen met regels voor de deelscooters om overlast tegen te gaan.

Zoetermeer went snel aan groene deelscooter, maar niet iedereen is er gelukkig mee

Momenteel draait het om de elektrische deelscooters van Go Sharing, die soms op ongelukkige wijze op de stoep worden geparkeerd. Dat leidde tot klachten van mensen in een rolstoel of een rollator.

 

In steden als Rotterdam en Den Haag bieden ook Check en Felyx deelscooters aan. Als ook die aanbieders naar Zoetermeer komen, kan de overlast toenemen. ,,Vergelijkbaar met andere steden wordt voorgesteld hiervoor een vergunningsplicht op te nemen in de APV. Er is dus geen vergunning verstrekt, omdat hier geen grondslag voor is, maar er wordt voorgesteld om dit te veranderen”, antwoordt wethouder Marc Rosier aan de raad naar aanleiding van schriftelijke vragen van Wim Blansjaar van de PDvZ.

 

Verboden gebieden

De gemeente heeft al afspraken gemaakt met Go Sharing over de deelscooters. Zo zijn er verboden gebieden, zoals het centrum, waarin het niet mogelijk is om een scooter uit te zetten en te parkeren. Go Sharing moet er ook voor zorgen dat een scooter wordt verplaatst als die langer dan 7 dagen op dezelfde locatie staat. Een scooter die overlast veroorzaakt, moet binnen 48 uur verplaatst of opgehaald worden. Die gebruiker krijgt de eerste keer een waarschuwing. De tweede keer volgt een boete van 50 euro en bij een derde misstap wordt de app geblokkeerd.

 

 

Sinds begin mei rijden 50 deelscooters door de straten in de stad. Het is nog niet bekend of er meer in aantocht zijn. De gemeente wil in elk geval een maximumaantal stellen. Hoeveel dat er zijn moet nog onderzocht worden.

HAAGLANDEN ONLINE

Fractievoorzitter Partij Democratie voor Zoetermeer, Wim Blansjaar zit ongeveer op één lijn met Zoetermeer Vooruit, maar met een andere uitleg. “Wij van de PDVZ zijn niet tegen afvalscheiding maar wel hoe het college dit wil regelen. Het probleem zit hem in het vooraf scheiden. Bijna iedereen beseft dat er wat moet gebeuren. Dat is niet het probleem. Met het voorstel van het college worden ouderen en mensen met een beperking  onevenredig benadeeld. Op dit moment wordt er ook een blokkade opgelegd om naar het zelfbreng-depot te gaan. Als de aanmeldingstijd verkort zou worden naar één uur zouden meer mensen er gebruik van kunnen en willen maken. Dan heb je de overvolle containers bij de milieupleinen. Moet hier niet op ingegrepen worden is de vraag? Dit door bijvoorbeeld voor het weekend te zorgen dat de containers leeg zijn. Dat voorkomt een hoop overlast. Het lijkt erop dat het huidige beleid erop gericht is een zo’n groot mogelijke puinhoop te creëren om Diftar te kunnen invoeren. Het zou het college sieren als ze nu al voorlichting zouden geven over gescheiden afval inzamelen. Dat levert nu al resultaat op. Je moet niet wachten tot maart volgend jaar.”

 

https://svjmedia.nl/haaglanden/4509/in-eindhoven-zaten-mensen-wekenlang-met-een-volle-groenbak-door-het-nieuwe-afvalbeleid/

Zoetermeersdagblad  februari 31 maart 2021
Zoetermeersdagblad februari 31 maart 2021

Hoe zit het met fijnstofmeting in Zoetermeer? Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) wil dat weten van het stadsbestuur en heeft schriftelijke vragen ingediend.

 

'Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 januari 2017 is het amendement 1701-P aangenomen. Daarin wordt gesteld dat er vijf jaar lang metingen zouden worden verricht met betrekking tot geluid en fijnstof in het centrum van de stad', aldus fractievoorzitter Wim Blansjaar.

 

'Zijn er de afgelopen vijf jaar inderdaad fijnstofmetingen gedaan in Zoetermeer? Zo ja, wanneer en op welke plaatsen? Wordt er nog steeds gemeten en zo ja op welke locaties? Wat waren de resultaten van de metingen', zijn enkele van de vragen.

 

 

PDvZ wil ook weten hoe het zit met de fijnstofuitstoot bij de Afrikaweg en welke invloed dit heeft op de bouwplannen voor De Entree.

Foto: gemeente.nu
Foto: gemeente.nu

PDvZ, stelt Schriftelijke vragen  ” Bijstandsuitkering in Zoetermeer”.

Door een fout bij ruim 200 gemeenten is bij bijstandsontvangers met schulden hoger beslag gelegd dan wettelijk is toegestaan, tientallen euro's per maand. Dat blijkt uit een document van de KBvG en de VNG, de gerechtsdeurwaarders en de gemeenten. Dit hebben wij uit de pers vernomen.

 

Een kwetsbare groep kan hierdoor verder in financiële problemen komen, vrezen de organisaties. Het betreft naar schatting 10.000 tot 15.000 mensen. De KBvG vraagt zijn leden het te veel geïnde geld terug te betalen, maar een deel is al doorgesluisd naar schuldeisers.       

                                       

·         Is de gemeente op de hoogte van dit document?

·         Is dit ook in Zoetermeer het geval

·         Zo ja, om hoeveel inwoners gaat het.

·         Zijn er voor deze gedupeerden al maatregelen getroffen? Zo ja welke?

 

·         Zo nee, gaat dit nog op korte termijn gebeuren?

Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de kosten die gemoeid zijn met de Zoetermeerse energietransitie en het gasvrij maken van woningen.

 

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft berekend dat het gasvrij maken van een huis gemiddeld 40.000 euro kost. Meer dan de helft van die investering is niet terug te verdienen door energiebesparing, blijkt uit een uitzending van Nieuwsuur.

 

 

'Nu blijkt dat de kosten voor de baten uitgaan, gaat het college overwegen om de energietransitie op een lager plan te zetten en te wachten tot er een goedkoper alternatief voor handen is?'

 

Bron: Zoetermeers Dagblad

Boosheid bij buren van bouwplannen bereikt nu ook de politiek

AD 23 februari 2021

De politiek wil snel praten over betere inspraak bij bouwplannen nu er vanuit de bevolking zo veel weerstand tegen is. Onder meer PDvZ, CDA en PvdA vragen zich af of dit wel goed gaat.

 

Rémon van Zuijlen 23-02-21,

 

De protesten tegen nieuwbouwplannen zijn het laatste jaar niet van de lucht. Wethouder Robin Paalvast (wonen) zei daarover in een interview in het AD dat dit vooral komt omdat er meer bouwprojecten tegelijkertijd zijn. Hij zoekt naar plek voor 10.000 nieuwe woningen. Omdat de weilanden zijn volgebouwd  kijkt het stadsbestuur naar plekjes in de stad waar nog gebouwd kan worden. Vaak komen er woontorens. Volgens Paalvast logisch omdat de ruimte beperkt is.

 

 

Wim Blansjaar van de PDvZ probeerde onlangs in de gemeenteraad steun te krijgen voor een bouwstop omdat er zo veel verzet is. Niemand stemde voor. Nu wil hij samen met de PvdA en CDA de inspraak bij bouwplannen op de raadsagenda zetten. ,,Praat nou eens met die bewoners, ze hebben goede ideeën. Natuurlijk moet er gebouwd worden, maar voorkom ellenlange procedures.”

 

 

De uitspraken van Paalvast in het interview hebben kwaad bloed gezet bij drie bewonersorganisaties die zich verzetten tegen bouwplannen in hun omgeving. Het Eleanor Alternatief in Rokkeveen en Bewoners Adviesteam De Entree (BADE) reageren samen met omwonenden van de Eerste Stationsstraat en Dr. J. W. Paltelaan als door een wesp gestoken op de wonenwethouder. ,,Andere comités in de stad  hebben waarschijnlijk dezelfde gedachten, wij trekken met z’n drieën gezamenlijk op”, zegt Jan Blankenspoor van Het Eleanor Alternatief.

 

De drie vinden dat bij het vaststellen van de kavelpaspoorten om de bouw van woningen te versnellen, de leefbaarheid van de stad over het hoofd is gezien. Ook opperen ze dat Zoetermeer eerder met het rijk, provincie en buurgemeenten had moeten spreken over nieuwe wijken buiten de stad, of had moeten afzien van de bouw van zo veel woningen. ‘In plaats daarvan poneert wethouder Paalvast verdichting, wat niets anders dan hoogbouw betekent, als een algemeen belang en degradeert hij leefbaarheid tot een individueel belang en omwonenden tot zeurderige klagers’, schrijven ze in een reactie.

 

 

‘Van wethouder Paalvast hebben Zoetermeerders niets te verwachten, want in het interview in het AD meldt hij trots dat hij liever woontorens bouwt in het oude dorp of aan de rand van een kleinschalige laagbouwwijk in Rokkeveen dan op een golfbaan. Hij hecht dus meer waarde aan een uitwaaiplek voor de happy few dan aan het leefklimaat in de stad. Want ook in het Entreegebied, het Stadshart, Oosterheem, De Sniep in de Leyens en op andere plekken in de stad zien de mensen met angst en beven de toekomst tegemoet.

Zoetermeersdagblad  februari 2021
Zoetermeersdagblad februari 2021

Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) eist samen met zeven belangengroepen de onmiddellijke stopzetting van diverse bouwprojecten in de stad. In een motie die de fractie vandaag aan de gemeenteraad aanbiedt, stelt de PDvZ dat is gebleken 'dat de kwaliteit van inspraak bij de gemeente door bewonersorganisaties als pijnlijk tekortschietend wordt ervaren'.

 

De motie vraagt vervolgens het college met open vizier en zonder verborgen agenda's opnieuw het gesprek aan te gaan en te faciliteren en daarbij uiteraard ook het projectmanagement van de bouwprojecten te betrekken.

 

 

Veel Zoetermeerders worden vaak te laat geconfronteerd met niet meer terug te draaien, want in beton gegoten, ontwikkelingen in hun woonomgeving. De hiervoor omschreven klachten zijn aangedragen door de belangengroepen het Eleanor Roosevelt Alternatief, Franse Wijk(t) Niet, het Torentjesoverleg, Adviesgroep Bade, de vve's Mercurius, Noordwaarts en Stadhoudersring als ook door individuele Zoetermeerders.

Raden in Verzet:                  MINIMAAL 2 MILJARD NODIG

De gemeenten van Nederland hebben voor 2021 en voor 2022 minimaal 2 miljard euro extra per jaar nodig om alle taken te kunnen uitvoeren. Anders moeten er in het hele land nog meer zwembaden, bibliotheken, en musea sluiten.

 

Ook kunnen de gemeenten zonder dat extra geld niet meer zorgen voor voldoende onderhoud van straten en groen, handhavers betalen, evenementen en sportverenigingen steunen en alle taken in de zorg en de jeugdzorg naar behoren verrichten.

 

Met deze boodschap dient het actiecomité Raden in Verzet namens Zoetermeer en tientallen andere gemeenten een motie in tijdens de buitengewone ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanstaande vrijdag.

 

Alleen al voor de jeugdzorg krijgen gemeenten 1,7 miljard euro per jaar te weinig. De gemeenten merken dat bij het Rijk – regering en Tweede Kamer – de urgentie nog onvoldoende duidelijk is.

 

Nadere informatie: www.zoetermeer.nl/radeninverzet

Contact: radeninverzet@gmail.com

 

 

 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Provincie plaatst windmolens bij Zoetermeer

Uit de pers:

Op het bedrijventerrein van Prisma in de gemeente Lansingerland komen minimaal vier windmolens. De  provincie Zuid-Holland wil op deze locatie nabij Zoetermeer de nieuwe turbines neerzetten.

PDvZ is tegen windturbines in Zoetermeer

De PDvZ is faliekant tegen windenergie in dicht bevolkte gebieden. Dit veroorzaakt te veel overlast voor omwonende en de natuur. Wel vragen wij ons af waarom waterstof niet wordt meegenomen in de verkenning. De verwachtingen zijn dat waterstof een belangrijke energiebron wordt in de toekomst. Dit hebben ingebracht op het voorstel van het college over zonnen- en windenergie.

 

 

Wij hebben met meerdere partijen een motie ingediend om geen windmolens dicht bij Zoetermeer te plaatsen. Onder ander denkt de Provincie Zuid-Holland/Lansingerland er om dicht bij ons natuurgebied “Plas van Poot” windturbines te plaatsen. 


Referendum Afvalbeleid:                  Op 14 December 2020 heeft het COLLEGE bestaande uit VVD, D66, CDA, Groen Links en de LHN, voor het voorstel gestemd.

De PDvZ heeft TEGEN het

voorstel gestemd.

 

1 keer in de vier weken de grijze bak ophalen. Grofvuil alleen tegen extra betaling.

 

Het college wil dat de  inwoners van Zoetermeer de taak van de gemeente over neemt. N.l. het scheiden van het afval voordat het wordt opgehaald en om dit allemaal nog fraaier te maken zal het restafval slechts 1x per 4 weken worden opgehaald.

 

Als vervolgens ook nog DIFTAR wordt ingevoerd zullen heel veel inwoners van Zoetermeer nog eens extra gepakt worden, want dan moet men betalen per aanbieding. Daarbij komt dat ouderen en mindervalide mensen extra financieel worden benadeeld. Vaak kunnen zij zo’n grote afvalzak fysiek niet tillen. Zij gebruiken een kleinere afvalzak voor de container maar betalen wel hetzelfde tarief als een grote volle afvalzak.

 

Heel veel gemeenten gaan inmiddels weer over op na-scheiding omdat dit efficiënter en goedkoper is. Helaas weigert de gemeente  Zoetermeer dit in te zien en gaat gewoon blind en doof voor de inwoners voor de zoveelste keer op een financieel debacle af. Dit kunnen en willen we niet laten gebeuren.

 

Daarom steunt de PDvZ het fantastische initiatief van Dani Nelissen-Scheffers & Remon van Gijn om een referendum te houden over het  afvalbeleid.

 

Breng je stem uit als je tegen voor scheiden bent op:

 

https://www.zoetermeer.nl/form/referendum-inleidend-verzoek/referendum-0

 

Log in met uw Digi-D.

Daarna komt u bij het formulier 'BESLUIT'.

Vul in bij 'over welk besluit van de raad dient u een verzoek tot referendum in?': Raadbesluit afval en grondstoffenbeleidsplan 2021

 

Vul in bij 'Datum besluit': 14 - 12 - 2020

 

BEDANKT VOOR DE GENOMEN MOEITE

 

Zoetermeer Dagblad
PDvZ: Betaalbare seniorenwoningen in Zoetermeer

PDvZ: Betaalbare seniorenwoningen in Zoetermeer

De Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) heeft aan het college vragen gesteld over de situatie rondom seniorenwoningen.

 

"De laatste tijd horen we veel over ouderen die niet willen verhuizen en in hun (te) grote woning blijven zitten, terwijl er juist doorstroming zou moeten zijn om gezinnen en starters ruimte te geven voor grotere woningen. Omdat er niet voldoende betaalbare woningen voor ouderen worden gebouwd, komt de doorstroming tot stilstand", aldus PDvZ-raadslid Wim Blansjaar.

 

 

"Door de toenemende mobiliteitsbeperkingen en een kleiner wordend sociaal netwerk ontstaat bij ouderen de wens om contacten dichter rond de eigen woning te vinden om zo meer zaken samen te kunnen doen en om elkaar te kunnen helpen. Mede daardoor is er een groeiende behoefte aan nieuwe woonvormen."

 

Volgens Blansjaar valt daarbij te denken aan hofjes of appartementengebouwen met gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. "Het gemeentebeleid richt zich nu te beperkt op ondersteuning als zich al problemen voordoen en de oplossingen zijn dan vaak zorg-gerelateerd."

 

Inventariseren

De Partij Democratie voor Zoetermeer vraagt het college te inventariseren wat geschikte gebouwen, dan wel locaties, zijn om dit soort kleinschalige woonprojecten mogelijk te maken. Ook zou de fractie graag zien dat het onderwerp, meer nieuwe woonvormen voor senioren, geagendeerd wordt voor de komende gemeenteraad.

 

 

“We hebben als gemeenteraad samen met het college een opdracht om 10.000 tot 16.000 nieuwe woningen te bouwen in Zoetermeer. Echter zien we veel te weinig plannen voor woningen die voor senioren geschikt zijn, laat staan betaalbaar zijn. Dit college doet gewoon te weinig voor ouderen, men is gefocust op het midden en hoge segment."

PDvZ doet ook daadwerkelijk iets aan veiligheid in de stad.

Willeke Mertens commissielid van de PDvZ zet zich actief in bij het Was team Rokkeveen. In deze teams werken buurtbewoners en wijkagenten samen. Zij surveilleren op reguliere basis samen in de wijk om een oogje in het zeil te houden en misstanden te signaleren. Ook als er geen speciale surveillanceavonden zijn, zijn de WAS-leden alert op misstanden. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor bewoners die onraad ruiken of iets verdacht signaleren. 


’t Oude Huis: “Tuinpaviljoenplan”

In 2017 heb ik samen met een aantal politiek enthousiaste geïnteresseerden de Partij Democratie voor Zoetermeer opgericht. De gevestigde politieke partijen waren naar onze mening te ambtelijk en vastgeroest. Het doel van de PDvZ is om oplossingsgericht te werk te gaan. Ons eerste wapenfeit is dat wij een uitgewerkt plan hebben gemaakt voor het nieuw te bouwen zwembad. Daarbij was de locatie van groot belang. Wij hebben toen het van Tuyllpark voorgedragen. Deze locatie was in eerste instantie niet in beeld. Gelukkig hebben alle fractie voor het voorstel van de PDvZ gekozen.

 

Nu hebben wij een uitgewerkt plan gemaakt voor het behoud van “’t Oude Huis” in de Dorpsstraat. Vele partijen vinden dat het moest blijven voor de Zoetermeerse inwoners maar komen niet met een haalbare oplossing. Dat is het verschil wat wij met de PDvZ willen maken.

In 2017 heb ik samen met een aantal politiek enthousiaste geïnteresseerden de Partij Democratie voor Zoetermeer opgericht. De gevestigde politieke partijen waren naar onze mening te ambtelijk en vastgeroest. Het doel van de PDvZ is om oplossingsgericht te werk te gaan. Ons eerste wapenfeit is dat wij een uitgewerkt plan hebben gemaakt voor het nieuw te bouwen zwembad. Daarbij was de locatie van groot belang. Wij hebben toen het van Tuyllpark voorgedragen. Deze locatie was in eerste instantie niet in beeld. Gelukkig hebben alle fractie voor het voorstel van de PDvZ gekozen.

 

Nu hebben wij een uitgewerkt plan gemaakt voor het behoud van “’t Oude Huis” in de Dorpsstraat. Vele partijen vinden dat het moest blijven voor de Zoetermeerse inwoners maar komen niet met een haalbare oplossing. Dat is het verschil wat wij met de PDvZ willen maken.


PDvZ zorgt dat wij ook in de raad zichtbaar zijn.

Wim Blansjaar (PDvZ), zittend achter de lange Jordy Boerboom van Groen Links, wordt zo vaak over het hoofd gezien door burgemeester Charlie Aptroot dat hij nu maar een mooi bordje heeft geïntroduceerd.

 

Meerdere partijen overwegen nu ook zo’n bordje te maken.


Raadsvoorstel masterplan en gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree

In de raadsvergadering van 18 februari heeft onze fractieleider het volgende aan het college laten weten.

 

De Partij Democratie voor Zoetermeer zal het plan steunen dit om dat 4500 huizen noodzakelijk zijn voor Zoetermeer. Echter wij verbazen ons dat de uitvoering van o.a. het parkeerbeleid, verkeerstraat en oversteekplaatsen. Dit is niet de wens is van de inwoners van Zoetermeer. De PDvZ is ervoor voor de inwoners van Zoetermeer. Het college met dit ontwerpplan duidelijk niet.


Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan partiële herziening Stadscentrum Dorpsstraat

In de zelfde raadsvergadering kwam ook het nieuwe bestemmingsplan aan de orde. Wim Blansjaar sprak namens de PDvZ zijn ongenoegen uit.

 

Het is te gek voor woorden dat als brancheverenigingen pleite voor een andere zienswijze m.b.t. de m2 vloeroppervlakte voor zowel de horeca als detailhandel. Dat de wethouder dan zegt dat ze voor eigen parochie spreken. Maar dat de stakeholder c.q. een van de beleggers van het Stadshart wel alles naar zijn hand kan zetten in dit plan is verbazingwekkend.

 

Met dit voorstel wordt de lokale ondernemer de zwaar de dupe. Wij hadden dit ook niet van een VVD-wethouder verwacht. 

 

Na een lange discussie is het aantal m2 voor de horeca bijgesteld tot maximaal 2500m2 extra erbij. Voor de Dorpsstraat mag er 1000 m2 extra komen. Hoewel dit nog rijkelijk veel is zijn wij wel blij met het resultaat. Anders was het aantal m2 onbeperkt geworden.

Helaas is dit niet gelukt met de detailhandel.

 

 

Bij de uitbreiding van de evenementen heeft de wethouder toegezegd dat er strenger gehandhaafd wordt op het wilt parkeren van fietsen. Dit is noodzakelijk omdat de fietsen soms bij de bewoners in de voortuin worden geplaatst. 

 

De PDvZ heeft ondanks de toezeggingen tegen dit raadvoorstel gestemd


PDvZ stelt schriftelijke vragen over plastic afval

De Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) heeft in schriftelijke vragen aan het college aandacht gevraagd voor de enorme hoeveelheid plastic afval die wekelijks bij winkelcentrum de Vlieger in Rokkeveen ontstaat. 

 

Elk weekend ontstaat hier rond de plastic pers een enorme hoeveelheid van verschillende soorten plastic afval. Volgens de winkeliers van de Vlieger zijn niet alleen bezoekers van het winkelcentrum hier debet aan maar wordt er ook bedrijfsafval gedumpt. Zij komen tot deze conclusie doordat er grote hoeveelheden plastic schoonmaak verpakkingen in tassen bij de pers worden gezet. Vooral in het weekend ontstaat deze situatie omdat de container pas op maandag wordt geleegd. Het gevolg is dat veel plastic wegwaait over de parkeerplaats en in de natuur terecht komt met alle gevolgen van dien. Ook ongedierte vreet de plastic tassen aan op zoek naar etensresten en het veroorzaakt tevens stankoverlast voor de omgeving. De winkeliers hebben al regelmatig contact gezocht met de gemeente maar wordt er niets aan gedaan. Volgens de winkeliers wordt er niet naar hun klachten geluisterd.

 

Het is de doelstelling van het Rijk om in 2020 ruim 75% van het afval gescheiden in te zamelen. Dat is een prachtig streven dat ook in Zoetermeer gestimuleerd wordt door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers bij o.a. winkelcentra in de stad. 

 

De PDvZ stelt het college voor om de frequentie van het legen van de container uit te breiden of een extra plastic container te plaatsen. De PDvZ wil graag van bewoners en winkeliers weten of er in de stad nog meer van deze situaties

bestaan. Hier kunt u het contactformulier voor gebruiken. 

 


Over ons

Wij zijn een jonge partij en komen niet voort uit een uitsplitsing van andere partijen. Wij zijn fris en onafhankelijk. Onze doelstelling is de bureaucratie en regelgeving terug te dringen. Ons motto is dan ook: een regel erbij, twee eraf.

Wat we doen

De komende jaren moet Zoetermeer een aantrekkelijke woon- en leefstad blijven. Geen verdere bezuinigingen op de thuis- en buurtzorg. Aandacht voor de veiligheid, overlast en vandalisme. Betere controle op de subsidies e.d.

Economie

In Zoetermeer zijn veel MKB bedrijven. Deze zijn goed voor een belangrijk deel van de werkgelegenheid. Bij aanbesteding van de gemeente moeten Zoetermeerse bedrijven, bij gelijkwaardigheid, voorrang krijgen.Dit is waar het om gaat

De Partij Democratie voor Zoetermeer wil samen met u een leefbare omgeving creëren. De Partij Democratie voor Zoetermeer is niet doof voor de geluiden uit de stad. Wij hoeven niet links of rechts te zijn. Wij zetten ons in voor u.      

Motie: Multifunctioneel Zwembad Zoetermeer

 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 en 28 juni 2018,

 

Constaterende dat,

 

· De wens voor een recreatief zwembad onder de inwoners van Zoetermeer groot is;

· Uit de onderzoeksrapporten ‘Ruimte voor instructie- en Verenigingszwemmen’ en ‘Marktonderzoek recreatieve zwemvoorziening’ geconcludeerd wordt dat er te weinig zwemwater is in Zoetermeer;

· Uit bovenstaande onderzoeken is gebleken dat een eigen exploitatie door de gemeente een verlies van 1,6 miljoen euro op gaat leveren;

· In het collegeprogramma de bouw van een recreatief zwembad is opgenomen;

· De overheid wil dat in 2050 de Nederlandse economie volledig circulair is.

 

Van mening zijnde dat,

 

· Gekozen moeten worden voor een multifunctioneel zwembad, met mogelijkheden voor een restaurant, zaalverhuur, sporthal, gezondheidscentrum, sportschool en bescheiden sauna;

·  Dat de exploitatie in handen moet komen van een marktpartij die het geheel op een commerciële wijze in kan vullen;

· Het multifunctionele zwembad een attractieve accommodatie moet worden;

· De gemeente de exploitatievoorwaarden op moet stellen.

 

Draagt het college op om,

 

· Een onderzoek te starten naar het bouwen van een multifunctioneel zwembad, en in het onderzoek mee te nemen welke vorm van exploitatie de meeste garantie biedt voor goed gebruik door inwoners en verenigingen in Zoetermeer. Betrek in het onderzoek zowel exploitatie door een marktpartij, door de gemeente zelf of via een pps

· Daarbij het Van Tuyllpark als voorkeurslocatie te onderzoeken;

· Daarbij uit te gaan van duurzame circulaire bouw;

· Daarbij uit te gaan van maximaal 30 miljoen aan bouwkosten, en daarnaast inzichtelijke te maken wat de exploitatielast is bij de opties bij exploitatie door een commerciële partij, door de gemeente zelf of middels een publiek-private samenwerking. Daarbij te onderzoeken welke fiscale- en subsidiemogelijkheden er zijn door circulair te bouwen;

· Daarbij uit te gaan van betaalbaar zwemmen voor Zoetermeerders en betaalbaar gebruik van het nieuwe bad door onze zwemverenigingen;

· Daarbij uit te gaan van duurzame energie-oplossingen, zoals hergebruik van stroom (van bijvoorbeeld Silverdome), warmte-terugwinning, warmte-opslag en ventilatielucht;

· Daarbij mee te nemen hoe het nieuwe bad in het Van Tuyllpark veilig bereikbaar kan worden met het openbaar vervoer en de fiets

 

· De inhoud van deze motie te betrekken bij de planvorming van het nieuwe zwembad en daarover te rapporteren voorafgaand of tegelijk met het verschijnen van de perspectiefnota 2019.

Buiten de PvdA steunde niemand onze motie. Uiteindelijk komt het zwembad toch in het Van Tuyllpark.